lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ตัวอย่างแนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง

เจ้าของร้าน

ตัวอย่างแนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง

1.     การคลัง หมายถึง

ก.    การดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐบาล

ข.    การดำเนินงานเกี่ยวกับการบัญชีของรัฐบาล

ค.    การดำเนินงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินของรัฐบาล

ง.     การดำเนินงานเกี่ยวกับการหารายได้ของรัฐบาล

 

2.     การเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์

ก.    ให้เบิกตามรายการที่กำหนดในเอกสารประกอบการอนุมัติเงินประจำงวด

ข.    ให้กระทำได้ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อ

ค.    ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังอนุญาต

ง.     ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดราคามาตรฐาน

 

3.     การเบิกเงินเพื่อจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาซื้อหนังสือ ต้องมีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

ก.    สำเนาสัญญาซื้อหนังสือ

ข.    สำเนาใบเสร็จรับเงิน

ค.    สำเนาการอนุมัติให้เบิกจ่าย

ง.     ไม่มีข้อใดถูก

 

4.     การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ 

ก.    ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการที่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐาน

ข.    ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการที่กำหนดในเอกสารประกอบการอนุมัติเงินประจำงวด

ค.    ให้เบิกจ่ายได้ตามราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณกำหนด

ง.     ให้เบิกจ่ายได้ตามที่กระทรวงการคลังอนุญาต

 

5.     การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ

ก.    นอกจากค่าเครื่องแต่งกาย ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการค่าวัสดุในคู่มือจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สำนักงบประมาณตามที่หัวหน้าส่วนราชการอนุญาต

ข.    ให้เบิกจ่ายได้ตามที่ระเบียบที่สำนักงบประมาณตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

ค.    ให้เบิกจ่ายได้ตามที่สำนักงบประมาณอนุญาต

ง.     ให้เบิกจ่ายได้ตามที่หัวหน้าพัสดุอนุญาต

 

6.     การจ่ายเงินของแผ่นดินกระทำได้โดย

ก.    นายกรัฐมนตรีอนุญาต 

ข.    ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอนุญาต

ค.    เฉพาะที่ได้รับอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

ง.     ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอนุญาต

 

7.     การเบิกจ่ายเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก.    เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ข.    เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

ค.    เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

ง.     เบิกจ่ายตามรายการ จำนวนเงินและรายละเอียดที่กำหนดในเอกสารประกอบการอนุมัติเงินประจำงวดที่สำนักงบประมาณกำหนด

 

8.     การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแบตเตอรี่ ในวงเงิน 10,000 บาท ให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

ก.    สำเนาใบสั่งซื้อ 

ข.    สำเนาใบส่งของและใบตรวจรับของ

ค.    ไม่ต้องมีเอกสารประกอบฎีกา เพียงแต่ให้แสดงรายการและจำนวนเงินในฎีกา

ง.     ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

 

9.     การเบิกเงินค่าวัสดุ

ก.    ปกติให้วางฎีกา ภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้น

ข.    ปกติให้วางฎีกาภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้ตรวจรับพัสดุ

ค.    ปกติให้วางฎีกาอย่างช้าภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่

ง.     ปกติให้เบิกจ่ายได้ตามรายการที่สำนักงบประมาณกำหนด

 

10.  รายการใดต่อไปนี้ ข้อใดเป็นรายจ่ายประเภทค่าวัสดุ

ก.    หม้อน้ำยาดับเพลิงราคา 1,900 บาท

ข.    ค่าติดตั้งเครื่องโทรศัพท์

ค.    ค่าเครื่องโทรศัพท์

ง.     ค่าโทรศัพท์

 

11.  เงินทุนหมุนเวียน หมายความว่า

ก.  เงินซึ่งกระทรวงการคลังอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตามจำนวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้สอยปลีกย่อยประจำสำนักงานตามข้อบังคับ และระเบียบของกระทรวงการคลัง

ข.  เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไว้และจ่ายคืนตามคำขอของผู้ฝากตามข้อบังคับ และระเบียบ

กระทรวงการคลัง

ค.  ทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการ ซึ่งอนุญาตให้นำรายรับสบทบทุนไว้ใชจ่ายได้

ง.   เงินที่กระทรวงการคลังจ่าย และอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตามจำนวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบหรือข้อบังคับของกระทรวงการคลัง

 

11.การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ทำเป็น

ก.    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ข.    พระราชบัญญัติ

ค.    พระราชกฤษฎีกา

ง.     มติคณะรัฐมนตรี

 

12.  เมื่อส่วนราชการมิได้ส่งงบเดือน และใบสำคัญคู่จ่าย และเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งนี้ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนราชการใดที่จะเป็นผู้สั่งระงับการอนุมัติฎีกาของส่วนราชการนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

ก.    กระทรวงการคลัง

ข.    กรมบัญชีกลาง

ค.    สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ง.     สำนักงบประมาณ

 

13.  การจ่ายเงินต่อไปนี้ ข้อใดที่ผู้จ่ายเงินจะทำใบรับรองการจ่ายเงินไม่ได้

ก.    การจ่ายเงินรายหนึ่งๆ เป็นจำนวนไม่ถึงสิบบาท

ข.    การจ่ายเงินเป็นค่ารถหรือเรือนั่งรับจ้าง

ค.    การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถไฟ

ง.     การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารเครื่องบิน

 

15.  สัญญาการยืมเงิน ผู้ยืมจะต้องจัดจำนวนเท่าใด เพื่อยื่นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติเงินยืม

ก.    2  ฉบับ

ข.    3  ฉบับ

ค.    4  ฉบับ

ง.     5  ฉบับ

 

16.  การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณส่วนราชการใดเป็นผู้กำหนด

ก.    กระทรวงการคลัง

ข.    สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ค.    สำนักงบประมาณ

ง.     ส่วนราชการผู้เบิก

 

17.  เงินรายได้แผ่นดินที่เป็นเงินสด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ให้นำส่งคลังภายในกำหนดระยะเวลา ดังนี้

ก.    อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ข.    อย่างช้าภายในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ได้รับเงินสดนั้น

ค.    อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ง.     อย่างช้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับ

 

18.  เงินขายบิล  หมายความว่า

ก.    เงินซึ่งกระทรวงการคลังอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตามจำนวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองจ่าย เป็นค่าใช้สอยปลีกย่อยประจำสำนักงานตามข้อบังคับ และระเบียบของกระทรวงการคลัง

ข.    เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไว้ และจ่ายคืนตามคำขอของผู้ฝากตามข้อบังคับ และระเบียบกระทรวงการคลัง 

ค.    เงินที่กระทรวงการคลังรับไว้ ณ ที่แห่งหนึ่งเพื่อโอนไปจ่าย ณ ที่อีกแห่งหนึ่งตามข้อบังคับ และระเบียบกระทรวงการคลัง 

ง.     เงินที่กระทรวงการคลังจ่าย และอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตามจำนวนที่เห็นสมควรเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ตามระเบียบหรือข้อบังคับของกระทรวงการคลัง

 

19.  เงินทดรองราชการ หมายความว่า

ก.    เงินซึ่งกระทรวงการคลังอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตามจำนวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้สอยปลีกย่อยประจำสำนักงานตามข้อบังคับ และระเบียบของกระทรวงการคลัง

ข.    เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไว้ และจ่ายคืนตามคำขอของผู้ฝากตามข้อบังคับ และระเบียบกระทรวงการคลัง

ค.    เงินที่กระทรวงการคลังรับไว้ ณ ที่แห่งหนึ่ง เพื่อโอนไปจ่าย ณ ที่อีกแห่งหนึ่งตามข้อบังคับและระเบียบกระทรวงการคลัง

ง.     เงินที่กระทรวงการคลังจ่ายและอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตามจำนวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามระเบียบหรือข้อบังคับของกระทรวงการคลัง

 

20.  การส่งใบสำคัญคู่จ่าย และเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ของผู้ยืมเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อล้างเงินยืม ในกรณีที่เดินทางไปศึกษาอบรม หรือสัมมนาจะต้องส่งภายในกำหนดกี่วัน

ก.    30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน

ข.    15 วัน นับจากวันกลับมาถึง

ค.    30 วัน นับจากวันกลับมาถึง

ง.     15 วัน นับจากวันได้รับเงิน

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

แนวข้อสอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม [278]
แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ [146]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม238,321 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด151,964 ครั้ง
เปิดร้าน27 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท18 ก.ค. 2561

0896861783
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
ขายหนังสือแนวข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0896861783
อีเมล : toangaeae@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก