lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

เจ้าของร้าน

1.ผู้ที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้คือข้อใด

ก. เป็นคู่กรณีเอง                 ข. เป็นคู่หมั้นของคู่กรณี

ค. เป็นญาติของคู่กรณี        ง. ถูกทุกข้อ

 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 

เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้

(1) เป็นคู่กรณีเอง

(2) เป็นคู่หมั่นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

(3) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือ

เป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับ

ได้เพียงสองชั้น

(4) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทน

ของคู่กรณี

(5) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

(6) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

(พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 13)

 .....................................................................

 2.ที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ต้องมีคะแนนเสียงเท่าใดของ

กรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ก. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง                 ข. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม

ค. ไม่น้อยกว่าสองในสาม          ง. ไม่น้อยกว่าสามในสี่

 

ตอบ ค. ไม่น้อยกว่าสองในสาม

ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติ

ดังกล่าวให้กระทำโดยวิธีลงคะแนนลับให้เป็นที่สุด (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 15)

  .....................................................................

 3.ในกรณีที่มีการยื่นคำขอหลายคำขอนั้นมีข้อความทำนองเดียวกัน สามารถที่จะระบุบุคคล

ใดเป็นตัวแทนร่วมได้ ในกรณีเช่นนี้ต้องมีผู้ลงชื่อร่วมเกินกว่ากี่คน

ก. เกินสามสิบคน              ข. เกินห้าสิบคน

ค. เกินห้าร้อยคน               ง. เกินหนึ่งพันคน

 

ตอบ ข. เกินห้าสิบคน

ในกรณีที่มีการยื่นคำขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกันเกินห้าสิบคนหรือมีคู่กรณีเกินห้าสิบ

คนยื่นคำขอที่มีข้อความอย่างเดียวกันหรือทำนองเดียวกัน ถ้าในคำขอมีการระบุให้บุคคลใด

เป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยายให้เข้าใจได้เช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ที่ถูก

ระบุชื่อดังกล่าวเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้น (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 25)

  .....................................................................

 4.คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการนั้น คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้อง

ทุกข์ ได้ภายในกี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง

ก. 30 วัน              ข. 60 วัน

ค. 90 วัน              ง. 120 วัน

 

ตอบ ค. 90 วัน

คำสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

หรือไม่ ให้คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วย

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่

วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท

สิทธิการอุทธรณ์และกำหนดเวลาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วย

คณะกรรมการกฤษฎีกา (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 48)

  .....................................................................

 5.ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความ

เสียหาย ซึ่งต้องรอค่าทดแทนภายในระยะเวลาใด นับแต่ได้รับแจ้งการเพิกถอน

ก. 30 วัน              ข. 60 วัน

ค. 120 วัน            ง. 180 วัน

 

ตอบ ง. 180 วัน

คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่

ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความ

เสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้ แต่ต้องร้องขอ

ค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น (พรบ.

วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 52)

  .....................................................................

 6.คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำ แล้วผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการด้วยตัวเองและต้องชดใช้เงินเพิ่มให้แก่เจ้าหน้าที่

ร้อยละเท่าใดต่อปี

ก. ร้อยละห้า                  ข. ร้อยละสิบ

ค. ร้อยละสิบห้า             ง. ร้อยละยี่สิบห้า

 

ตอบ ง. ร้อยละยี่สิบห้า

คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่ง

ทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่

เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน โดยผู้อยู่ในบังคับของ

คำสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของ

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 58)

  .....................................................................

 7.จากข้อข้างต้น อาจมีการชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินเท่าใดต่อวัน

ก. 5,000 บาท/วัน              ข. 10,000 บาท/วัน

ค. 15,000 บาท/วัน            ง. 20,000 บาท/วัน

 

ตอบ ง. 20,000 บาท/วัน

คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทาง

ปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ให้มีการชำระ

ค่าปรับทางปกครองตามจำนวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินสองหมื่นบาทต่อวัน (พรบ.

วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 58)

  .....................................................................

 8.การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบ

กำหนดกี่วันนับแต่วันส่ง ทั้งในกรณีภายในประเทศและต่างประเทศ

ก. 3 วัน, 7 วัน                  ข. 5 วัน, 7 วัน

ค. 7 วัน, 15 วัน                ง. 15 วัน, 30 วัน

 

ตอบ ค. 7 วัน, 15 วัน

การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับ

แต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณี

ส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวัน

นั้น (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 71)

  .....................................................................

 9.ในการนัดการประชุมนั้น ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน

ก. ไม่น้อยกว่าสามวัน            ข. ไม่น้อยกว่าห้าวัน

ค. ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน             ง. ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

 

ตอบ ก. ไม่น้อยกว่าสามวัน

การนัดประชุมต้องทำเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อย

กว่าสามวัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะ

ทำหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้ (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 80)

 

20.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการใน พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ฉบับนี้

คือใคร

ก. นายอานันท์ ปันยารชุน                ข. นายบรรหาร ศิลปอาชา

ค. นายสมัคร สุนทรเวช                    ง. พตท. ทักษิณ ชินวัตร

 

ตอบ ข. นายบรรหาร ศิลปอาชา

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายบรรหาร ศิลปะอาชา นายกรัฐมนตรี

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

แนวข้อสอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม [280]
แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ [149]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม250,657 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด160,540 ครั้ง
เปิดร้าน27 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท17 ส.ค. 2561

0896861783
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
ขายหนังสือแนวข้อสอบราชการทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0896861783
อีเมล : toangaeae@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก